Кариери

І. СБАЛОБ „ДЕН“ ЕООД обявява конкурс за следните длъжности:

1. Началник отделение.
2. Главна медицинска сестра.

II. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване.
III. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
1. Началник клиника:
1.1 Завършено висше медицинско образование по специалност „МЕДИЦИНА“ с професионална квалификация „МАГИСТЪР – ЛЕКАР“;
1.2 Придобита специалност по очни болести;
1.3 Трудов стаж – професионален и адмистративен опит не по-малко от 5 години и съгласно изискванията заложени в съответния медицински стандарт;
1.4 Компютърна грамотност;
1.5 Членство към БЛС.

2. Главна медицинска сестра:
2.1 Завършено висше медицинско образователно квалификационна степен “бакалавър” или магистър по специалност „Управление на здравни грижи”;
2.2 Трудов и/или осигурителен стаж след завършване на образованието-5 г.;
2.3 Практически познания и професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността в болнично лечебно заведение;
2.4 Компютърна грамотност;
2.5 Членство в БАПЗГ.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие в конкурса придружено от следните документи:

а) автобиография по европейски образец;
б) копие от документи за завършено образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени- който притежава;
в) документи за стаж, трудов и / или осигурителен съобразно Кодекса на труда;
г) документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
д) трудова характеристика от последен работодател;
е) свидетелство за съдимост;
ж) удостоверение за членство в:
* БЛС- за началник отделение.
* БАПЗГ за главна медицинска сестра.
з) копие от диплома или сертификат за придобита квалификация по здравен мениджмънт –за началник отделение /ако има такъв/.
и) Копие от документ за компютърна грамотност /ако има такъв/.

* Всички представени документи, които са копия трябва да са заверени от кандидата.

V. Място за подаване на документи:

София, ул. Росица №21
Oчна клиника „ДЕН“

Микрохирургия, лазерна корекция...+359 2 983 20 28